เข้าสู่ระบบ

วีดีโอแนะนำการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตอนที่ 1 การปลูกข้าวโพดฤดูแล้งหลังนา
ตอนที่ 2 พื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม
ตอนที่ 3 พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตอนที่ 4 การเตรียมดิน
ตอนที่ 5 ลงมือปลูก
ตอนที่ 6 การกำจัดวัชพืช
ตอนที่ 7 การให้น้ำ
ตอนที่ 8 สัตว์ศัตรู โรค และแมลง
ตอนที่ 9 การเก็บเกี่ยว
ตอนที่ 10 ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน
ตอนที่ 11 แลกเปลี่ยนเรียนรู้คนปลูกข้าวโพด
ผลสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามความต้องการของเกษตรกร


ติดต่อรายละเอียดโครงการ
- ติดต่อรายละเอียดโครงการพืชหลากหลาย
กลุ่มส่งเสริมระบบการผลิตข้าว
คุณปรินดา (ฝ้าย)
โทร. 02-9406100

- ติดต่อรายละเอียดโครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร(สสจ.)
1. คุณกิตติ สระแก้ว 2. นายกิตติพงษ์ คงศรีไพร 3. นายวิทยา ดีอินทร์
โทร. 02-9406124

- ติดต่อปัญหาในการใช้งานของโปรแกรมหรือมีข้อสงสัย
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 02 - 9406028-9 , 02 - 9406071